Algemene voorwaarden

1 Algemene bepalingen

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle met Redduck aangegane overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld.
1.2 Onder “cliënt” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-)persoon, diens gevolmachtigde(n) en andere rechthebbenden, die met Redduck een overeenkomst heeft/hebben afgesloten of wenst af te sluiten.
1.3 De toepasselijkheid van door de eventueel door de cliënt gehanteerde andere Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1.4 Door het aanvaarden van een door Redduck aangeboden offerte en/of het plaatsen van een order aanvaardt de cliënt deze voorwaarden en wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door cliënt nadere gegeven opdrachten ongeacht een schriftelijke bevestiging van Redduck.
1.5 Redduck behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden in werking op de datum van de volgende contractsverlenging (of eerder indien wettelijk vereist). Wijzigingen worden bekend gemaakt via de Online beheeromgeving en in de eerstvolgende nieuwsbrief.

2 Overeenkomsten

2.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Redduck pas tot stand nadat Redduck een opdracht heeft aanvaard of bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.2 Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en of wijzigingen (waaronder ook mondelinge afspraken en/of toezeggingen door een of beider partijen) zijn slechts bindend als deze schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd.
2.3 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de cliënt voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
2.4 Redduck is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst of daarna, maar voor aanvang van de dienstverlening, van de cliënt zekerheid te eisen dat aan zowel de betalings- als de overige verplichtingen voldaan zal worden.
2.5 Redduck is bevoegd om, indien dit door haar noodzakelijk dan wel wenselijk wordt geacht voor een juiste uitvoering van de overeenkomst, anderen in te schakelen. Indien nodig zal Redduck hierover met de cliënt overleg plegen.

3 Duur van de overeenkomst en opzegging

3.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
3.2 Tenzij cliënt uiterlijk op het eerstvolgende facturatiemoment of één maand (wat maar eerder komt) voor het einde van deze periode de overeenkomst opzegt, wordt deze na afloop stilzwijgend verlengd voor een jaar.
3.3 Cliënt mag na verlenging op elke dag opzeggen. De opzegging zal effect krijgen op het eerstvolgende facturatiemoment of één maand (wat maar eerder komt) na ontvangst van de opzegging.
3.4 Cliënt kan een opzegging mededelen via hetzelfde kanaal als waarlangs de overeenkomst is aangegaan. Cliënt mag daarnaast ook per e-mail en schriftelijk opzeggen.
3.5 Indien na beëindiging blijkt dat cliënt meer betaald heeft dan verschuldigd voor de periode tussen de laatste factuur en het moment van beëindiging, zullen wij het verschil binnen 30 dagen restitueren.
3.6 Indien cliënt bij wijze van proef of kennismaking de overeenkomst is aangegaan, eindigt de Overeenkomst van rechtswege bij afloop van de proef- of kennismakingsperiode.
3.7 Redduck kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de cliënt aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Redduck niet, niet volledig of niet behoorlijk voldoet of daarmee in strijd handelt.
3.8 Redduck heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien cliënt het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
3.9 Redduck behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien cliënt oneigenlijk gebruik maakt van internet of indien cliënt informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving, met de algemeen aanvaarde normen en waarden, discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden. Ook is het niet toegestaan om zgn. adultpages, mp3-pages of gerelateerd hieraan te plaatsen die in strijd zijn met de wetgeving in het land waar de servers zijn geplaatst.

4 Levering

4.1 Bij aanvraag en registratie van een domeinnaam dient rekening gehouden te worden met een mogelijke doorlooptijd van enkele dagen.
4.2 Plaatsing van een website geschiedt direct na verwerking van de betaling, of – in overleg met de cliënt – op een later overeenkomen moment.
4.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk aan de cliënt worden meegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Redduck zal de duur van de overeenkomst worden verlengd met de tijdsduur van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

5 Datatransfer

5.1 Het data/e-mailverkeer is beperkt tot de hoeveelheid dataverkeer die onderdeel is van het door cliënt gekozen pakket.
5.2 Bij de all-in pakketten van Redduck is een Fair Use Policy van toepassing, het dataverkeer is onbeperkt bij normaal gebruik van de geboden functionaliteit.
5.3 Redduck zal cliënt tijdig informeren bij langdurige overschrijding van de limiet.

6 Intellectuele eigendomsrecht

6.1 Het is cliënt toegestaan de op de site van Redduck aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (freeware), te downloaden en te gebruiken.
6.2 Cliënt dient de rechten van intellectuele eigendom ter zake van beschermde software en/of andere werken (bijvoorbeeld shareware) te respecteren en vrijwaart Redduck ter van enige aanspraak.
6.3 Indien gebruik gemaakt wordt van een door Redduck geleverd Content Management Systeem (CMS), wordt aan cliënt standaard een niet overdraagbaar gebruikersrecht verleend voor de duur van de hostingovereenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
6.4 De broncode van de Redduck Standaard thema’s zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van Redduck.

7 Overdracht van rechten en verplichtingen

7 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Redduck.

8 Aansprakelijkheid

8.1 Redduck is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop weinig of geen invloed kan worden uitgeoefend. Redduck kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Redduck of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Redduck.
8.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Redduck slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, ofwel: vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Redduck voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
8.3 De cliënt vrijwaart Redduck voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan de cliënt geleverde producten en diensten van Redduck.
8.4 Redduck kan niet aansprakelijk gesteld worden indien een of meerdere domeinen van cliënt door zogenaamde “domein-jackers” wordt of worden ontvreemd, gestolen, verhandeld, etc.
8.5 De cliënt dient er rekening mee te houden dat informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is en Redduck derhalve niet aansprakelijk gesteld kan worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
8.6 Wijzigingen in de gegevens van cliënt dient cliënt direct schriftelijk mede te delen aan Redduck. Als de cliënt dit niet doet, is hij/zij aansprakelijk voor eventuele schade die Redduck als gevolg daarvan lijdt.
8.7 De cliënt is aansprakelijk voor alle schade die Redduck mocht lijden ten gevolge van een aan cliënt toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit een met Redduck aangegane overeenkomst en uit deze voorwaarden.

9 Buitengebruikstelling

9.1 Redduck heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien cliënt ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Redduck niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Redduck zal cliënt hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Redduck kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
9.2 Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien cliënt binnen een door Redduck gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot € 17,50 incl. btw.

10 Kwaliteit van de diensten

10.1 Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Redduck in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde diensten.
10.2 Redduck garandeert slechts een goede werking van de door haar geleverde programmatuur en/of software indien deze worden gebruikt op een door haar nader aan te wijzen computer c.q. serverinrichting.

11 Geschillen

11.1 Op alle door Redduck gedane aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoeringen daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.